Privacyverklaring

Privacyverklaring

Corporate Vitality neemt de privacy van haar bezoekers zeer serieus en zal persoonlijke gegevens over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt Corporate Vitality zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Corporate Vitality BV, geregistreerd KVK 61866474, High Tech Campus 5, te Eindhoven rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ceo drs. C.H. Voorwald, heeft als doestelling om medewerkers van haar klanten gezond en fit te houden. Hiervoor voeren Corporate Vitality professionals o.a. testen en keuringen uit bij de medewerkers van klanten. Corporate Vitality dient hiervoor persoonsgegevens te verzamelen. Medewerkers participeren op vrijwillige basis en de afgegeven persoonsgegevens zijn altijd van de individu zelf. Deze gegevens zullen nooit zonder toestemming met werkgever gedeeld worden. Alleen geaggregeerde management data en geanonimiseerde data tbv facturatie kan aan werkgever verstrekt worden.

Gegevens van websitebezoekers

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt Corporate Vitality, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van haar websites, zoals het IP-adres van uw computer, het type browser waarvan u gebruik maakt, de datum en tijd van toegang tot de website, de regio van waaruit u onze website bezoekt, de website via welke u op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt en welke informatie u bekijkt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website.

Gegevens van test en keuringskandidaten

Onder test en keuringskandidaten wordt verstaan: medewerkers van gecontracteerde bedrijven die bij Corporate Vitality komen voor een test of een keuring.

Doeleinden gegevensverzameling
Corporate Vitality zal de over de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. om persoon van een resultaat te voorzien van aangevraagde test en/of keuring;
  2. om de werkgever/gecontracteerde bedrijf van medewerker te voorzien van geanonimiseerde managementstatistieken;
  3. voor interne managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
  4. om u indien van toepassing toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en ons intranet;
  5. om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Welke gegevens
Corporate Vitality verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, BSN/Personeelsnummer. Tevens de specifieke gegevens noodzakelijk voor het beoordelen van de test of keuring. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Gebruik door derden
Corporate Vitality kan uw persoonsgegevens inzichtelijk maken aan onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (met deze bedrijven is een contract,ver/bewerkingsovereenkomst gesloten). Daarnaast kan Corporate Vitality uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen.

Bijzondere persoonsgegevens
Corporate Vitality verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands gezondheid, godsdienst of levensovertuiging en dergelijke.

Corporate Vitality verwerkt veelal bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid. Corporate Vitality doet dit om persoon van een resultaat te kunnen voorzien van het gestelde gezondheid vraagstuk.

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan Corporate Vitality verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder wordt mede verstaan de administratie, gespecialiseerde bewerkers, personen betrokken bij de kwaliteitsbewaking.

Corporate Vitality bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. Zonder expliciet verzoek van persoon worden testresultaten en bijbehorende gegevens een half jaar en keuringsresultaten na twee jaar verwijderd.

Beveiliging

Corporate Vitality heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. Corporate Vitality heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Ondanks de door Corporate Vitality genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Corporate Vitality kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Bewaren van uw gegevens

Corporate Vitality bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Inzage in, wijziging en verwijdering van uw gegevens

Via uw account heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen info@corporate-vitality.nl. Indien u geen account hebt en uw gegevens wilt inzien en zo nodig wijzigen of laten verwijderen, kunt u contact opnemen via info@corporate-vitality.nl.

Verwijzingen en links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Corporate Vitality geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende website. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Corporate Vitality behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de wijze waarop Corporate Vitality uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail via info@corporate-vitality.nl of door een brief te sturen naar Corporate Vitality, High Tech Campus Geb5 (1e verdieping), Eindhoven.